top
體 格 檢 查
   
   
   

 

早期探測病疾的診斷。
清楚自己的健康。

 
   
    由專科醫生進行身體檢查及解釋報告。如遇有不正常之發現,醫生會作出進一步檢查建議及安排治療方案。
 
 
 
   
  1. X - 光胸肺
  2. 靜態心電圖
  3. 小便常規檢查
  4. 血液測試(包括血全圖、肝功能、腎功能、血糖、膽固醇、三酸甘油脂、鈣及乙形肝炎測試)