top
輔 導 服 務
   
   
      專業輔導員為有需要人仕提供輔導服務,藉此協助有需要人仕解除困擾,改善生活質素或糾正求助人仕之差異行為  
   
     
  • 就個別求助人仕問題安排獨立輔導服務,如情緒困擾及憂鬱等。
  • 提供輔導予求助人仕因創傷或創傷後遺引發之困擾。
  • 哀傷輔導。
  • 協助糾正求助人仕之差異行為如暴食、酗酒、吸煙、濫用藥物、年青人之暴力及犯罪傾向等。
  • 減壓。
 
       
   
 

有需要人仕可個別致電或親臨預約及可透過轉介安排服務。

 
 
查 詢 及 預 約 電 話 : 2354 0547